Vågan

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vågan med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,5 %
Netto driftsresultat
3,0 %
Langsiktig gjeld
201,4 %
Arbeidskapital
11,0 %
Frie inntekter
kr 54 767
Netto lånegjeld
kr 47 291
Utgifter barnehage
kr 146 443
Utgifter grunnskole
kr 116 399
Utgifter kommunehelse
kr 3 621
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 427
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 179
Utgifter barnevern
kr 12 488
Utgifter administrasjon
kr 4 163
Barnehagedekning
88,4 %
Andel spesialundervisning
13,6 %
Legeårsverk
12,5 Stk
Fysioterapiårsverk
9,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
83,5 %
Beboere institusjon
12,8 %
Sosialhjelpsmottakere
5,1 %
Barnevernstiltak
7,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 191 000
Enhetskostnader grunnskole
kr 112 578
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 317 210
Enhetskostnader institusjon
kr 1 016 135
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 540
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 432
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 445
Reguleringsplaner
112 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 139 050
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.