Vestvågøy

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vestvågøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,8 %
Netto driftsresultat
-0,2 %
Langsiktig gjeld
213,6 %
Arbeidskapital
8,7 %
Frie inntekter
kr 51 385
Netto lånegjeld
kr 39 147
Utgifter barnehage
kr 81 462
Utgifter grunnskole
kr 97 159
Utgifter kommunehelse
kr 3 544
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 717
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 643
Utgifter barnevern
kr 8 114
Utgifter administrasjon
kr 5 121
Barnehagedekning
92,2 %
Andel spesialundervisning
10,7 %
Legeårsverk
20,6 Stk
Fysioterapiårsverk
10,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
79,8 %
Beboere institusjon
10,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
26,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 237 591
Enhetskostnader grunnskole
kr 101 824
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 318 344
Enhetskostnader institusjon
kr 989 462
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 692
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 526
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 100
Reguleringsplaner
84 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 128 103
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.