Flakstad

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Flakstad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
9,4 %
Netto driftsresultat
9,2 %
Langsiktig gjeld
230,6 %
Arbeidskapital
12,6 %
Frie inntekter
kr 73 112
Netto lånegjeld
kr 54 630
Utgifter barnehage
kr 115 483
Utgifter grunnskole
kr 148 023
Utgifter kommunehelse
kr 3 441
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 058
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 253
Utgifter barnevern
kr 14 860
Utgifter administrasjon
kr 10 683
Barnehagedekning
67,2 %
Andel spesialundervisning
12,6 %
Legeårsverk
16,2 Stk
Fysioterapiårsverk
16,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
84,2 %
Beboere institusjon
15,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
17,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
17,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 200 538
Enhetskostnader grunnskole
kr 168 361
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 329 172
Enhetskostnader institusjon
kr 1 032 500
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 123 952
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.