Værøy

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Værøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,9 %
Netto driftsresultat
4,3 %
Langsiktig gjeld
201,6 %
Arbeidskapital
16,1 %
Frie inntekter
kr 85 926
Netto lånegjeld
kr 61 391
Utgifter barnehage
kr 180 125
Utgifter grunnskole
kr 173 424
Utgifter kommunehelse
kr 7 444
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 421
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 282
Utgifter barnevern
kr 7 189
Utgifter administrasjon
kr 12 367
Barnehagedekning
103,1 %
Andel spesialundervisning
12,8 %
Legeårsverk
13,4 Stk
Fysioterapiårsverk
7,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
87,5 %
Beboere institusjon
22,0 %
Sosialhjelpsmottakere
5,2 %
Barnevernstiltak
7,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 205 455
Enhetskostnader grunnskole
kr 180 698
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 73 229
Enhetskostnader institusjon
kr 1 396 286
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 681
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 046
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 177
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 75 222
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.