Røst

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Røst med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
7,2 %
Netto driftsresultat
9,1 %
Langsiktig gjeld
253,4 %
Arbeidskapital
15,8 %
Frie inntekter
kr 97 534
Netto lånegjeld
kr 95 081
Utgifter barnehage
kr 157 353
Utgifter grunnskole
kr 173 000
Utgifter kommunehelse
kr 8 410
Utgifter pleie og omsorg
kr 29 267
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 162
Utgifter barnevern
kr 3 301
Utgifter administrasjon
kr 16 006
Barnehagedekning
105,9 %
Andel spesialundervisning
13,7 %
Legeårsverk
19,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
91,7 %
Beboere institusjon
15,0 %
Sosialhjelpsmottakere
6,3 %
Barnevernstiltak
14,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
97,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 181 611
Enhetskostnader grunnskole
kr 170 109
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
1,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 99 217
Enhetskostnader institusjon
kr 1 138 273
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 564
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 405
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 945
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 108 571
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.