Ballangen

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ballangen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,9 %
Netto driftsresultat
4,9 %
Langsiktig gjeld
0,2 %
Arbeidskapital
4,8 %
Frie inntekter
kr 65 456
Netto lånegjeld
-kr 2 270
Utgifter barnehage
kr 142 862
Utgifter grunnskole
kr 136 188
Utgifter kommunehelse
kr 4 278
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 220
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 045
Utgifter barnevern
kr 9 457
Utgifter administrasjon
kr 5 928
Barnehagedekning
87,9 %
Andel spesialundervisning
9,5 %
Legeårsverk
15,9 Stk
Fysioterapiårsverk
11,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,7 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
0,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 197 968
Enhetskostnader grunnskole
kr 146 914
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 207 679
Enhetskostnader institusjon
kr 967 405
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 370
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 870
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 777
Reguleringsplaner
225 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 65 274
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.