Tjeldsund

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tjeldsund med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,2 %
Netto driftsresultat
1,3 %
Langsiktig gjeld
285,3 %
Arbeidskapital
11,8 %
Frie inntekter
kr 76 386
Netto lånegjeld
kr 97 542
Utgifter barnehage
kr 175 244
Utgifter grunnskole
kr 155 614
Utgifter kommunehelse
kr 4 809
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 771
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 708
Utgifter barnevern
kr 16 330
Utgifter administrasjon
kr 14 886
Barnehagedekning
93,3 %
Andel spesialundervisning
12,3 %
Legeårsverk
16,8 Stk
Fysioterapiårsverk
10,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
80,0 %
Beboere institusjon
19,4 %
Sosialhjelpsmottakere
2,3 %
Barnevernstiltak
5,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
37,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 224 452
Enhetskostnader grunnskole
kr 170 586
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 174 862
Enhetskostnader institusjon
kr 1 005 500
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 176 111
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.