Lødingen

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lødingen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-3,1 %
Netto driftsresultat
-1,9 %
Langsiktig gjeld
234,0 %
Arbeidskapital
5,8 %
Frie inntekter
kr 70 540
Netto lånegjeld
kr 65 973
Utgifter barnehage
kr 150 155
Utgifter grunnskole
kr 130 644
Utgifter kommunehelse
kr 4 362
Utgifter pleie og omsorg
kr 34 614
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 981
Utgifter barnevern
kr 7 712
Utgifter administrasjon
kr 8 835
Barnehagedekning
91,5 %
Andel spesialundervisning
11,6 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
20,9 %
Sosialhjelpsmottakere
5,5 %
Barnevernstiltak
5,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
29,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 236 000
Enhetskostnader grunnskole
kr 133 480
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 518 755
Enhetskostnader institusjon
kr 928 725
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 122 825
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.