Steigen

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Steigen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,3 %
Netto driftsresultat
-0,8 %
Langsiktig gjeld
262,9 %
Arbeidskapital
-12,6 %
Frie inntekter
kr 66 909
Netto lånegjeld
kr 101 079
Utgifter barnehage
kr 127 909
Utgifter grunnskole
kr 179 797
Utgifter kommunehelse
kr 3 774
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 186
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 658
Utgifter barnevern
kr 31 454
Utgifter administrasjon
kr 8 444
Barnehagedekning
94,5 %
Andel spesialundervisning
11,8 %
Legeårsverk
19,7 Stk
Fysioterapiårsverk
7,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,6 %
Beboere institusjon
15,5 %
Sosialhjelpsmottakere
0,0 %
Barnevernstiltak
11,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
37,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 692
Enhetskostnader grunnskole
kr 155 621
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 163 881
Enhetskostnader institusjon
kr 1 124 800
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
21 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 50 300
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.