Sørfold

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sørfold med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,9 %
Netto driftsresultat
-0,2 %
Langsiktig gjeld
215,2 %
Arbeidskapital
16,7 %
Frie inntekter
kr 69 986
Netto lånegjeld
kr 74 577
Utgifter barnehage
kr 165 759
Utgifter grunnskole
kr 196 042
Utgifter kommunehelse
kr 5 349
Utgifter pleie og omsorg
kr 32 413
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 890
Utgifter barnevern
kr 9 419
Utgifter administrasjon
kr 13 301
Barnehagedekning
79,3 %
Andel spesialundervisning
7,2 %
Legeårsverk
19,8 Stk
Fysioterapiårsverk
16,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,9 %
Beboere institusjon
19,0 %
Sosialhjelpsmottakere
5,1 %
Barnevernstiltak
6,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 226 377
Enhetskostnader grunnskole
kr 199 973
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 279 127
Enhetskostnader institusjon
kr 1 528 871
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 118 485
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.