Fauske

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Fauske med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,8 %
Netto driftsresultat
-2,1 %
Langsiktig gjeld
279,8 %
Arbeidskapital
3,0 %
Frie inntekter
kr 53 874
Netto lånegjeld
kr 110 617
Utgifter barnehage
kr 143 669
Utgifter grunnskole
kr 144 134
Utgifter kommunehelse
kr 3 399
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 897
Utgifter sosialtjenesten
-kr 1 042
Utgifter barnevern
kr 11 668
Utgifter administrasjon
kr 5 294
Barnehagedekning
92,0 %
Andel spesialundervisning
7,3 %
Legeårsverk
12,9 Stk
Fysioterapiårsverk
9,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,9 %
Beboere institusjon
13,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,4 %
Barnevernstiltak
7,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
2,0 km
Kommunalt disponerte boliger
40,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 197 582
Enhetskostnader grunnskole
kr 144 015
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 231 681
Enhetskostnader institusjon
kr 1 404 000
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 060
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 472
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 352
Reguleringsplaner
94 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 81 878
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.