Beiarn

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Beiarn med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-4,1 %
Netto driftsresultat
7,8 %
Langsiktig gjeld
240,1 %
Arbeidskapital
182,2 %
Frie inntekter
kr 78 188
Netto lånegjeld
kr 68 984
Utgifter barnehage
kr 164 971
Utgifter grunnskole
kr 230 047
Utgifter kommunehelse
kr 5 871
Utgifter pleie og omsorg
kr 39 695
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 209
Utgifter barnevern
kr 6 255
Utgifter administrasjon
kr 14 779
Barnehagedekning
80,0 %
Andel spesialundervisning
4,5 %
Legeårsverk
29,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,2 %
Beboere institusjon
18,1 %
Sosialhjelpsmottakere
3,1 %
Barnevernstiltak
5,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
45,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 235 143
Enhetskostnader grunnskole
kr 232 699
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 177 871
Enhetskostnader institusjon
kr 1 422 100
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 165
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 380
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 297
Reguleringsplaner
45 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 65 877
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.