Gildeskål

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gildeskål med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-4,0 %
Netto driftsresultat
6,2 %
Langsiktig gjeld
258,9 %
Arbeidskapital
117,8 %
Frie inntekter
kr 73 780
Netto lånegjeld
kr 102 223
Utgifter barnehage
kr 136 634
Utgifter grunnskole
kr 188 528
Utgifter kommunehelse
kr 4 312
Utgifter pleie og omsorg
kr 32 765
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 615
Utgifter barnevern
kr 12 711
Utgifter administrasjon
kr 10 289
Barnehagedekning
92,5 %
Andel spesialundervisning
11,2 %
Legeårsverk
15,0 Stk
Fysioterapiårsverk
9,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
85,3 %
Beboere institusjon
15,9 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
75,0 km
Kommunalt disponerte boliger
41,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 175 209
Enhetskostnader grunnskole
kr 189 414
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
6,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 198 779
Enhetskostnader institusjon
kr 1 191 939
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 032
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 199
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 052
Reguleringsplaner
60 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 87 645
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.