Meløy

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Meløy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,2 %
Netto driftsresultat
0,9 %
Langsiktig gjeld
224,5 %
Arbeidskapital
24,0 %
Frie inntekter
kr 63 088
Netto lånegjeld
kr 59 209
Utgifter barnehage
kr 136 415
Utgifter grunnskole
kr 149 214
Utgifter kommunehelse
kr 5 129
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 796
Utgifter sosialtjenesten
kr 7 158
Utgifter barnevern
kr 11 923
Utgifter administrasjon
kr 7 588
Barnehagedekning
90,9 %
Andel spesialundervisning
9,8 %
Legeårsverk
12,6 Stk
Fysioterapiårsverk
13,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
80,3 %
Beboere institusjon
14,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,8 %
Barnevernstiltak
6,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
25,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 176 550
Enhetskostnader grunnskole
kr 137 515
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 263 788
Enhetskostnader institusjon
kr 1 383 162
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 954
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 008
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 642
Reguleringsplaner
77 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 101 142
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.