Rødøy

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rødøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,0 %
Netto driftsresultat
0,0 %
Langsiktig gjeld
0,0 %
Arbeidskapital
0,0 %
Frie inntekter
kr 0
Netto lånegjeld
kr 108 693
Utgifter barnehage
kr 0
Utgifter grunnskole
kr 0
Utgifter kommunehelse
kr 0
Utgifter pleie og omsorg
kr 0
Utgifter sosialtjenesten
kr 0
Utgifter barnevern
kr 0
Utgifter administrasjon
kr 0
Barnehagedekning
88,3 %
Andel spesialundervisning
9,0 %
Legeårsverk
16,0 Stk
Fysioterapiårsverk
16,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
92,3 %
Beboere institusjon
11,4 %
Sosialhjelpsmottakere
1,9 %
Barnevernstiltak
3,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 0
Enhetskostnader grunnskole
kr 0
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
6,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 0
Enhetskostnader institusjon
kr 0
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 448
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 764
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 636
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 0
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.