Træna

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Træna med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,0 %
Netto driftsresultat
0,0 %
Langsiktig gjeld
0,0 %
Arbeidskapital
0,0 %
Frie inntekter
kr 0
Netto lånegjeld
kr 0
Utgifter barnehage
kr 0
Utgifter grunnskole
kr 0
Utgifter kommunehelse
kr 0
Utgifter pleie og omsorg
kr 0
Utgifter sosialtjenesten
kr 0
Utgifter barnevern
kr 0
Utgifter administrasjon
kr 0
Barnehagedekning
80,0 %
Andel spesialundervisning
16,4 %
Legeårsverk
22,0 Stk
Fysioterapiårsverk
9,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
78,6 %
Beboere institusjon
23,8 %
Sosialhjelpsmottakere
2,8 %
Barnevernstiltak
0,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
31,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 0
Enhetskostnader grunnskole
kr 0
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 0
Enhetskostnader institusjon
kr 0
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 658
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 810
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 151
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 0
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.