Rana

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rana med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,6 %
Netto driftsresultat
4,7 %
Langsiktig gjeld
237,1 %
Arbeidskapital
21,8 %
Frie inntekter
kr 52 462
Netto lånegjeld
kr 55 741
Utgifter barnehage
kr 133 117
Utgifter grunnskole
kr 100 363
Utgifter kommunehelse
kr 2 519
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 062
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 943
Utgifter barnevern
kr 9 965
Utgifter administrasjon
kr 3 608
Barnehagedekning
94,3 %
Andel spesialundervisning
7,4 %
Legeårsverk
11,6 Stk
Fysioterapiårsverk
11,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
90,8 %
Beboere institusjon
13,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
5,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 180 465
Enhetskostnader grunnskole
kr 105 422
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 315 791
Enhetskostnader institusjon
kr 1 043 260
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 036
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 539
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 545
Reguleringsplaner
73 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 185 277
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.