Hemnes

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hemnes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-3,6 %
Netto driftsresultat
-2,7 %
Langsiktig gjeld
255,1 %
Arbeidskapital
11,4 %
Frie inntekter
kr 62 288
Netto lånegjeld
kr 103 834
Utgifter barnehage
kr 166 187
Utgifter grunnskole
kr 145 835
Utgifter kommunehelse
kr 4 455
Utgifter pleie og omsorg
kr 30 511
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 373
Utgifter barnevern
kr 20 074
Utgifter administrasjon
kr 8 177
Barnehagedekning
90,0 %
Andel spesialundervisning
6,2 %
Legeårsverk
10,3 Stk
Fysioterapiårsverk
11,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,6 %
Sosialhjelpsmottakere
6,0 %
Barnevernstiltak
8,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 220 059
Enhetskostnader grunnskole
kr 154 431
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 295 207
Enhetskostnader institusjon
kr 1 379 893
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 749
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 142
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 636
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 126 389
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.