Nesna

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nesna med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,5 %
Netto driftsresultat
3,4 %
Langsiktig gjeld
180,8 %
Arbeidskapital
17,2 %
Frie inntekter
kr 68 804
Netto lånegjeld
kr 71 784
Utgifter barnehage
kr 166 299
Utgifter grunnskole
kr 128 154
Utgifter kommunehelse
kr 4 769
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 670
Utgifter sosialtjenesten
kr 21 403
Utgifter barnevern
kr 19 957
Utgifter administrasjon
kr 10 152
Barnehagedekning
95,9 %
Andel spesialundervisning
12,8 %
Legeårsverk
15,7 Stk
Fysioterapiårsverk
4,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
21,7 %
Sosialhjelpsmottakere
5,4 %
Barnevernstiltak
13,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
54,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 216 150
Enhetskostnader grunnskole
kr 136 325
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 394 557
Enhetskostnader institusjon
kr 1 016 318
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 366
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 587
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 636
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 66 667
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.