Dønna

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Dønna med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,6 %
Netto driftsresultat
3,9 %
Langsiktig gjeld
230,3 %
Arbeidskapital
8,4 %
Frie inntekter
kr 75 770
Netto lånegjeld
kr 97 788
Utgifter barnehage
kr 141 360
Utgifter grunnskole
kr 173 741
Utgifter kommunehelse
kr 4 219
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 289
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 403
Utgifter barnevern
kr 19 058
Utgifter administrasjon
kr 12 078
Barnehagedekning
94,0 %
Andel spesialundervisning
15,4 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,5 %
Beboere institusjon
21,1 %
Sosialhjelpsmottakere
7,9 %
Barnevernstiltak
9,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 164 763
Enhetskostnader grunnskole
kr 191 955
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 222 432
Enhetskostnader institusjon
kr 1 131 905
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 67 870
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.