Hattfjelldal

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hattfjelldal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,9 %
Netto driftsresultat
1,0 %
Langsiktig gjeld
169,0 %
Arbeidskapital
38,2 %
Frie inntekter
kr 74 779
Netto lånegjeld
kr 34 184
Utgifter barnehage
kr 127 246
Utgifter grunnskole
kr 190 506
Utgifter kommunehelse
kr 3 551
Utgifter pleie og omsorg
kr 32 561
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 138
Utgifter barnevern
kr 4 745
Utgifter administrasjon
kr 10 089
Barnehagedekning
83,6 %
Andel spesialundervisning
13,5 %
Legeårsverk
21,3 Stk
Fysioterapiårsverk
18,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,4 %
Beboere institusjon
9,9 %
Sosialhjelpsmottakere
6,0 %
Barnevernstiltak
3,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
64,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 180 941
Enhetskostnader grunnskole
kr 196 239
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 239 576
Enhetskostnader institusjon
kr 1 324 571
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 760
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 000
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 340
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 74 768
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.