Grane

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Grane med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,7 %
Netto driftsresultat
3,4 %
Langsiktig gjeld
195,8 %
Arbeidskapital
40,3 %
Frie inntekter
kr 73 585
Netto lånegjeld
kr 45 592
Utgifter barnehage
kr 166 517
Utgifter grunnskole
kr 161 964
Utgifter kommunehelse
kr 3 321
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 087
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 030
Utgifter barnevern
kr 5 917
Utgifter administrasjon
kr 11 416
Barnehagedekning
106,7 %
Andel spesialundervisning
8,5 %
Legeårsverk
20,5 Stk
Fysioterapiårsverk
14,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
17,0 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
5,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
103,0 km
Kommunalt disponerte boliger
41,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 181 510
Enhetskostnader grunnskole
kr 162 172
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 156 431
Enhetskostnader institusjon
kr 1 073 810
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 283
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 657
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 147
Reguleringsplaner
115 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 62 282
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.