Vefsn

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vefsn med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,6 %
Netto driftsresultat
2,9 %
Langsiktig gjeld
243,0 %
Arbeidskapital
19,7 %
Frie inntekter
kr 55 520
Netto lånegjeld
kr 76 756
Utgifter barnehage
kr 156 153
Utgifter grunnskole
kr 133 048
Utgifter kommunehelse
kr 2 555
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 271
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 602
Utgifter barnevern
kr 11 879
Utgifter administrasjon
kr 4 180
Barnehagedekning
95,5 %
Andel spesialundervisning
11,0 %
Legeårsverk
12,0 Stk
Fysioterapiårsverk
9,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,0 %
Beboere institusjon
13,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
7,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 204 989
Enhetskostnader grunnskole
kr 136 100
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 219 902
Enhetskostnader institusjon
kr 1 083 303
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 824
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 392
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 284
Reguleringsplaner
89 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 188 951
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.