Leirfjord

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Leirfjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,3 %
Netto driftsresultat
-1,5 %
Langsiktig gjeld
177,8 %
Arbeidskapital
8,7 %
Frie inntekter
kr 64 632
Netto lånegjeld
kr 66 128
Utgifter barnehage
kr 119 270
Utgifter grunnskole
kr 129 808
Utgifter kommunehelse
kr 5 536
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 377
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 779
Utgifter barnevern
kr 16 837
Utgifter administrasjon
kr 7 517
Barnehagedekning
85,9 %
Andel spesialundervisning
5,6 %
Legeårsverk
14,7 Stk
Fysioterapiårsverk
9,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
18,6 %
Sosialhjelpsmottakere
7,1 %
Barnevernstiltak
6,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
22,0 km
Kommunalt disponerte boliger
45,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 167 604
Enhetskostnader grunnskole
kr 133 438
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 133 849
Enhetskostnader institusjon
kr 1 048 586
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 224
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 031
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 933
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 108 607
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.