Alstahaug

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Alstahaug med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,3 %
Netto driftsresultat
1,7 %
Langsiktig gjeld
250,6 %
Arbeidskapital
12,6 %
Frie inntekter
kr 55 159
Netto lånegjeld
kr 100 949
Utgifter barnehage
kr 159 532
Utgifter grunnskole
kr 120 259
Utgifter kommunehelse
kr 3 483
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 518
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 892
Utgifter barnevern
kr 20 106
Utgifter administrasjon
kr 4 723
Barnehagedekning
92,5 %
Andel spesialundervisning
7,7 %
Legeårsverk
11,5 Stk
Fysioterapiårsverk
14,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
10,4 %
Sosialhjelpsmottakere
3,4 %
Barnevernstiltak
8,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
3,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 203 256
Enhetskostnader grunnskole
kr 124 931
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 227 556
Enhetskostnader institusjon
kr 1 088 069
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 473
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 939
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 928
Reguleringsplaner
138 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 112 871
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.