Herøy

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Herøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
7,1 %
Netto driftsresultat
6,2 %
Langsiktig gjeld
294,9 %
Arbeidskapital
34,7 %
Frie inntekter
kr 66 547
Netto lånegjeld
kr 136 113
Utgifter barnehage
kr 121 510
Utgifter grunnskole
kr 114 276
Utgifter kommunehelse
kr 3 965
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 160
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 061
Utgifter barnevern
kr 7 665
Utgifter administrasjon
kr 8 065
Barnehagedekning
80,4 %
Andel spesialundervisning
7,5 %
Legeårsverk
16,8 Stk
Fysioterapiårsverk
13,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,7 %
Beboere institusjon
8,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,1 %
Barnevernstiltak
6,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 177 536
Enhetskostnader grunnskole
kr 115 872
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 249 159
Enhetskostnader institusjon
kr 1 170 333
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 115 933
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.