Vevelstad

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vevelstad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,6 %
Netto driftsresultat
5,3 %
Langsiktig gjeld
204,2 %
Arbeidskapital
19,7 %
Frie inntekter
kr 96 796
Netto lånegjeld
kr 73 123
Utgifter barnehage
kr 148 276
Utgifter grunnskole
kr 189 400
Utgifter kommunehelse
kr 8 901
Utgifter pleie og omsorg
kr 29 040
Utgifter sosialtjenesten
kr 7 392
Utgifter barnevern
kr 5 758
Utgifter administrasjon
kr 21 466
Barnehagedekning
100,0 %
Andel spesialundervisning
5,8 %
Legeårsverk
19,8 Stk
Fysioterapiårsverk
16,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,7 %
Beboere institusjon
45,5 %
Sosialhjelpsmottakere
9,1 %
Barnevernstiltak
13,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
20,0 km
Kommunalt disponerte boliger
49,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 169 172
Enhetskostnader grunnskole
kr 178 694
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
6,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 19 524
Enhetskostnader institusjon
kr 930 944
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 582
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 937
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 879
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 51 182
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.