Brønnøy

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Brønnøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,8 %
Netto driftsresultat
2,8 %
Langsiktig gjeld
238,0 %
Arbeidskapital
10,4 %
Frie inntekter
kr 58 629
Netto lånegjeld
kr 83 112
Utgifter barnehage
kr 140 076
Utgifter grunnskole
kr 121 002
Utgifter kommunehelse
kr 3 620
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 282
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 440
Utgifter barnevern
kr 9 827
Utgifter administrasjon
kr 5 485
Barnehagedekning
93,7 %
Andel spesialundervisning
9,5 %
Legeårsverk
16,4 Stk
Fysioterapiårsverk
12,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,6 %
Beboere institusjon
12,6 %
Sosialhjelpsmottakere
5,1 %
Barnevernstiltak
6,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 172 031
Enhetskostnader grunnskole
kr 120 065
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 202 712
Enhetskostnader institusjon
kr 1 466 679
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 344
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 844
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 34 444
Reguleringsplaner
573 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 79 313
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.