Sømna

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sømna med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,2 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
206,9 %
Arbeidskapital
16,2 %
Frie inntekter
kr 69 330
Netto lånegjeld
kr 73 720
Utgifter barnehage
kr 145 632
Utgifter grunnskole
kr 152 732
Utgifter kommunehelse
kr 3 775
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 051
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 138
Utgifter barnevern
kr 13 243
Utgifter administrasjon
kr 7 736
Barnehagedekning
108,0 %
Andel spesialundervisning
15,3 %
Legeårsverk
19,8 Stk
Fysioterapiårsverk
13,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
17,2 %
Sosialhjelpsmottakere
6,0 %
Barnevernstiltak
4,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 172 985
Enhetskostnader grunnskole
kr 154 659
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 154 939
Enhetskostnader institusjon
kr 953 543
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 713
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 899
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 340
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 48 140
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.