Bindal

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bindal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,9 %
Netto driftsresultat
4,4 %
Langsiktig gjeld
196,7 %
Arbeidskapital
30,0 %
Frie inntekter
kr 73 641
Netto lånegjeld
kr 43 320
Utgifter barnehage
kr 151 378
Utgifter grunnskole
kr 144 196
Utgifter kommunehelse
kr 8 174
Utgifter pleie og omsorg
kr 33 227
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 015
Utgifter barnevern
kr 11 145
Utgifter administrasjon
kr 10 516
Barnehagedekning
95,9 %
Andel spesialundervisning
18,2 %
Legeårsverk
26,9 Stk
Fysioterapiårsverk
12,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
20,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,9 %
Barnevernstiltak
4,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
34,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 179 514
Enhetskostnader grunnskole
kr 225 855
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
6,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 317 560
Enhetskostnader institusjon
kr 844 083
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 750
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 027
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 120
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 37 155
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.