Narvik

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Narvik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,7 %
Netto driftsresultat
4,2 %
Langsiktig gjeld
256,8 %
Arbeidskapital
11,3 %
Frie inntekter
kr 53 778
Netto lånegjeld
kr 68 743
Utgifter barnehage
kr 151 623
Utgifter grunnskole
kr 106 882
Utgifter kommunehelse
kr 2 390
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 567
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 131
Utgifter barnevern
kr 8 669
Utgifter administrasjon
kr 2 602
Barnehagedekning
93,2 %
Andel spesialundervisning
7,2 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
12,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,3 %
Beboere institusjon
13,8 %
Sosialhjelpsmottakere
4,9 %
Barnevernstiltak
2,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
1,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 201 837
Enhetskostnader grunnskole
kr 114 264
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 283 741
Enhetskostnader institusjon
kr 1 195 333
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 270
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 908
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 750
Reguleringsplaner
97 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 204 170
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.