Bodø

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bodø med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,8 %
Netto driftsresultat
2,0 %
Langsiktig gjeld
224,0 %
Arbeidskapital
23,5 %
Frie inntekter
kr 51 035
Netto lånegjeld
kr 72 400
Utgifter barnehage
kr 135 217
Utgifter grunnskole
kr 105 815
Utgifter kommunehelse
kr 3 116
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 058
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 131
Utgifter barnevern
kr 10 060
Utgifter administrasjon
kr 4 578
Barnehagedekning
94,9 %
Andel spesialundervisning
9,1 %
Legeårsverk
9,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,9 %
Beboere institusjon
12,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
4,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 177 895
Enhetskostnader grunnskole
kr 112 681
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 249 996
Enhetskostnader institusjon
kr 1 346 456
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 686
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 595
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 297
Reguleringsplaner
74 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 243 451
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.