Inderøy

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Inderøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,5 %
Netto driftsresultat
-0,4 %
Langsiktig gjeld
243,7 %
Arbeidskapital
18,8 %
Frie inntekter
kr 57 733
Netto lånegjeld
kr 86 444
Utgifter barnehage
kr 145 880
Utgifter grunnskole
kr 110 461
Utgifter kommunehelse
kr 2 468
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 173
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 877
Utgifter barnevern
kr 16 192
Utgifter administrasjon
kr 4 949
Barnehagedekning
90,4 %
Andel spesialundervisning
8,8 %
Legeårsverk
9,4 Stk
Fysioterapiårsverk
10,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
7,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,1 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
29,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 193 489
Enhetskostnader grunnskole
kr 120 166
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 177 858
Enhetskostnader institusjon
kr 1 249 867
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 202
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 932
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 657
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 84 760
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.