Leka

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Leka med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,1 %
Netto driftsresultat
4,1 %
Langsiktig gjeld
181,6 %
Arbeidskapital
15,9 %
Frie inntekter
kr 91 204
Netto lånegjeld
kr 64 003
Utgifter barnehage
kr 141 905
Utgifter grunnskole
kr 198 833
Utgifter kommunehelse
kr 8 361
Utgifter pleie og omsorg
kr 32 251
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 721
Utgifter barnevern
kr 8 744
Utgifter administrasjon
kr 16 287
Barnehagedekning
81,0 %
Andel spesialundervisning
5,5 %
Legeårsverk
17,2 Stk
Fysioterapiårsverk
17,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,3 %
Beboere institusjon
21,7 %
Sosialhjelpsmottakere
0,0 %
Barnevernstiltak
8,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
34,0 km
Kommunalt disponerte boliger
40,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 212 471
Enhetskostnader grunnskole
kr 193 905
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 126 405
Enhetskostnader institusjon
kr 964 357
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 756
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 138
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 47 500
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.