Nærøy

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nærøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
10,4 %
Netto driftsresultat
10,2 %
Langsiktig gjeld
211,4 %
Arbeidskapital
24,5 %
Frie inntekter
kr 60 566
Netto lånegjeld
kr 76 084
Utgifter barnehage
kr 126 856
Utgifter grunnskole
kr 124 810
Utgifter kommunehelse
kr 2 646
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 778
Utgifter sosialtjenesten
-kr 1 984
Utgifter barnevern
kr 10 099
Utgifter administrasjon
kr 6 698
Barnehagedekning
90,7 %
Andel spesialundervisning
11,5 %
Legeårsverk
13,1 Stk
Fysioterapiårsverk
7,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,5 %
Sosialhjelpsmottakere
6,0 %
Barnevernstiltak
6,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
782,0 km
Kommunalt disponerte boliger
38,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 162 448
Enhetskostnader grunnskole
kr 127 160
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 264 479
Enhetskostnader institusjon
kr 1 033 643
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 615
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 547
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 738
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 67 897
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.