Vikna

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vikna med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,4 %
Netto driftsresultat
5,3 %
Langsiktig gjeld
200,8 %
Arbeidskapital
12,9 %
Frie inntekter
kr 60 421
Netto lånegjeld
kr 78 246
Utgifter barnehage
kr 132 503
Utgifter grunnskole
kr 115 012
Utgifter kommunehelse
kr 3 006
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 991
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 407
Utgifter barnevern
kr 7 261
Utgifter administrasjon
kr 6 608
Barnehagedekning
101,7 %
Andel spesialundervisning
9,7 %
Legeårsverk
13,6 Stk
Fysioterapiårsverk
5,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,4 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
43,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 174 198
Enhetskostnader grunnskole
kr 110 624
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 234 667
Enhetskostnader institusjon
kr 913 095
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 299
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 419
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 780
Reguleringsplaner
124 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 92 557
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.