Flatanger

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Flatanger med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,9 %
Netto driftsresultat
4,9 %
Langsiktig gjeld
250,4 %
Arbeidskapital
23,5 %
Frie inntekter
kr 72 121
Netto lånegjeld
kr 82 849
Utgifter barnehage
kr 147 000
Utgifter grunnskole
kr 154 095
Utgifter kommunehelse
kr 4 078
Utgifter pleie og omsorg
kr 30 152
Utgifter sosialtjenesten
-kr 3 138
Utgifter barnevern
kr 2 835
Utgifter administrasjon
kr 12 349
Barnehagedekning
90,0 %
Andel spesialundervisning
6,2 %
Legeårsverk
9,5 Stk
Fysioterapiårsverk
19,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
27,9 %
Sosialhjelpsmottakere
2,1 %
Barnevernstiltak
2,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
54,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 186 895
Enhetskostnader grunnskole
kr 215 972
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 215 220
Enhetskostnader institusjon
kr 999 955
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 386
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 487
Reguleringsplaner
112 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 43 744
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.