Fosnes

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Fosnes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,8 %
Netto driftsresultat
1,8 %
Langsiktig gjeld
292,2 %
Arbeidskapital
30,3 %
Frie inntekter
kr 91 694
Netto lånegjeld
kr 163 820
Utgifter barnehage
kr 130 148
Utgifter grunnskole
kr 232 688
Utgifter kommunehelse
kr 6 578
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 387
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 320
Utgifter barnevern
kr 30 298
Utgifter administrasjon
kr 14 204
Barnehagedekning
88,9 %
Andel spesialundervisning
9,4 %
Legeårsverk
7,6 Stk
Fysioterapiårsverk
13,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,1 %
Beboere institusjon
30,8 %
Sosialhjelpsmottakere
0,0 %
Barnevernstiltak
16,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
243,0 km
Kommunalt disponerte boliger
40,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 177 583
Enhetskostnader grunnskole
kr 222 082
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 134 139
Enhetskostnader institusjon
kr 926 500
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
90 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 51 280
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.