Overhalla

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Overhalla med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,2 %
Netto driftsresultat
3,5 %
Langsiktig gjeld
235,3 %
Arbeidskapital
19,1 %
Frie inntekter
kr 61 191
Netto lånegjeld
kr 94 134
Utgifter barnehage
kr 158 303
Utgifter grunnskole
kr 114 958
Utgifter kommunehelse
kr 2 724
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 259
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 514
Utgifter barnevern
kr 9 936
Utgifter administrasjon
kr 5 717
Barnehagedekning
92,8 %
Andel spesialundervisning
7,3 %
Legeårsverk
7,8 Stk
Fysioterapiårsverk
9,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
87,2 %
Beboere institusjon
14,9 %
Sosialhjelpsmottakere
3,4 %
Barnevernstiltak
6,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
26,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 194 005
Enhetskostnader grunnskole
kr 115 329
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 185 570
Enhetskostnader institusjon
kr 993 658
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 317
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 253
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 762
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 102 597
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.