Høylandet

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Høylandet med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,1 %
Netto driftsresultat
0,4 %
Langsiktig gjeld
192,3 %
Arbeidskapital
14,7 %
Frie inntekter
kr 81 047
Netto lånegjeld
kr 57 288
Utgifter barnehage
kr 164 921
Utgifter grunnskole
kr 128 695
Utgifter kommunehelse
kr 7 010
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 731
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 316
Utgifter barnevern
kr 6 357
Utgifter administrasjon
kr 12 440
Barnehagedekning
95,2 %
Andel spesialundervisning
5,3 %
Legeårsverk
29,9 Stk
Fysioterapiårsverk
19,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
92,2 %
Beboere institusjon
16,9 %
Sosialhjelpsmottakere
1,8 %
Barnevernstiltak
2,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
37,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 203 683
Enhetskostnader grunnskole
kr 125 420
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 150 475
Enhetskostnader institusjon
kr 980 391
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 084
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 024
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 238
Reguleringsplaner
76 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 130 370
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.