Grong

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Grong med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,4 %
Netto driftsresultat
2,4 %
Langsiktig gjeld
231,9 %
Arbeidskapital
12,7 %
Frie inntekter
kr 68 325
Netto lånegjeld
kr 156 826
Utgifter barnehage
kr 149 205
Utgifter grunnskole
kr 174 058
Utgifter kommunehelse
kr 6 842
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 608
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 655
Utgifter barnevern
kr 13 563
Utgifter administrasjon
kr 9 040
Barnehagedekning
91,7 %
Andel spesialundervisning
6,0 %
Legeårsverk
20,8 Stk
Fysioterapiårsverk
14,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,9 %
Beboere institusjon
19,7 %
Sosialhjelpsmottakere
7,8 %
Barnevernstiltak
8,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
82,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 201 050
Enhetskostnader grunnskole
kr 165 004
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 113 738
Enhetskostnader institusjon
kr 943 087
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 554
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 309
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 161
Reguleringsplaner
32 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 97 569
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.