Namsskogan

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Namsskogan med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,7 %
Netto driftsresultat
6,0 %
Langsiktig gjeld
186,4 %
Arbeidskapital
35,6 %
Frie inntekter
kr 84 226
Netto lånegjeld
kr 117 306
Utgifter barnehage
kr 240 067
Utgifter grunnskole
kr 172 561
Utgifter kommunehelse
kr 7 672
Utgifter pleie og omsorg
kr 35 899
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 000
Utgifter barnevern
kr 10 970
Utgifter administrasjon
kr 12 943
Barnehagedekning
93,3 %
Andel spesialundervisning
10,3 %
Legeårsverk
11,1 Stk
Fysioterapiårsverk
8,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,7 %
Beboere institusjon
19,7 %
Sosialhjelpsmottakere
5,4 %
Barnevernstiltak
4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
22,0 km
Kommunalt disponerte boliger
62,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,8 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 286 000
Enhetskostnader grunnskole
kr 172 087
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 153 703
Enhetskostnader institusjon
kr 1 258 444
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 898
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 065
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 83 949
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.