Røyrvik

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Røyrvik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,4 %
Netto driftsresultat
3,0 %
Langsiktig gjeld
257,3 %
Arbeidskapital
30,3 %
Frie inntekter
kr 102 595
Netto lånegjeld
kr 225 658
Utgifter barnehage
kr 123 875
Utgifter grunnskole
kr 176 034
Utgifter kommunehelse
kr 6 407
Utgifter pleie og omsorg
kr 37 483
Utgifter sosialtjenesten
kr 792
Utgifter barnevern
kr 19 175
Utgifter administrasjon
kr 26 354
Barnehagedekning
83,3 %
Andel spesialundervisning
0,0 %
Legeårsverk
12,7 Stk
Fysioterapiårsverk
16,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
44,1 %
Sosialhjelpsmottakere
3,5 %
Barnevernstiltak
0,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
63,0 km
Kommunalt disponerte boliger
59,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 175 600
Enhetskostnader grunnskole
kr 204 839
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 166 800
Enhetskostnader institusjon
kr 975 167
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 477
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 738
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 274
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 142 571
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.