Lierne

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lierne med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,6 %
Netto driftsresultat
-2,3 %
Langsiktig gjeld
204,3 %
Arbeidskapital
19,8 %
Frie inntekter
kr 83 040
Netto lånegjeld
kr 104 531
Utgifter barnehage
kr 151 127
Utgifter grunnskole
kr 183 221
Utgifter kommunehelse
kr 5 609
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 428
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 828
Utgifter barnevern
kr 4 957
Utgifter administrasjon
kr 13 518
Barnehagedekning
93,7 %
Andel spesialundervisning
6,7 %
Legeårsverk
10,2 Stk
Fysioterapiårsverk
13,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,3 %
Beboere institusjon
24,1 %
Sosialhjelpsmottakere
2,1 %
Barnevernstiltak
3,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 207 610
Enhetskostnader grunnskole
kr 209 525
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 156 171
Enhetskostnader institusjon
kr 988 538
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 616
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 690
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 830
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 79 136
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.