Snåsa

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Snåsa med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,1 %
Netto driftsresultat
2,0 %
Langsiktig gjeld
224,0 %
Arbeidskapital
13,0 %
Frie inntekter
kr 67 431
Netto lånegjeld
kr 86 658
Utgifter barnehage
kr 188 500
Utgifter grunnskole
kr 114 487
Utgifter kommunehelse
kr 3 765
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 729
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 970
Utgifter barnevern
kr 8 420
Utgifter administrasjon
kr 7 795
Barnehagedekning
102,2 %
Andel spesialundervisning
8,0 %
Legeårsverk
14,4 Stk
Fysioterapiårsverk
10,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,0 %
Beboere institusjon
15,0 %
Sosialhjelpsmottakere
0,0 %
Barnevernstiltak
4,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
39,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 220 600
Enhetskostnader grunnskole
kr 148 187
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 185 083
Enhetskostnader institusjon
kr 874 500
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 444
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 824
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 312
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 106 171
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.