Namdalseid

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Namdalseid med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,4 %
Netto driftsresultat
1,7 %
Langsiktig gjeld
262,4 %
Arbeidskapital
17,5 %
Frie inntekter
kr 75 560
Netto lånegjeld
kr 107 973
Utgifter barnehage
kr 129 473
Utgifter grunnskole
kr 139 087
Utgifter kommunehelse
kr 4 015
Utgifter pleie og omsorg
kr 32 336
Utgifter sosialtjenesten
-kr 11
Utgifter barnevern
kr 7 924
Utgifter administrasjon
kr 8 119
Barnehagedekning
86,5 %
Andel spesialundervisning
3,8 %
Legeårsverk
12,6 Stk
Fysioterapiårsverk
16,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,8 %
Beboere institusjon
15,0 %
Sosialhjelpsmottakere
1,0 %
Barnevernstiltak
7,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
38,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 181 281
Enhetskostnader grunnskole
kr 139 591
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 284 210
Enhetskostnader institusjon
kr 1 278 913
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 938
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 532
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 880
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 79 923
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.