Verran

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Verran med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,8 %
Netto driftsresultat
3,5 %
Langsiktig gjeld
281,6 %
Arbeidskapital
1,7 %
Frie inntekter
kr 63 280
Netto lånegjeld
kr 121 216
Utgifter barnehage
kr 119 202
Utgifter grunnskole
kr 136 149
Utgifter kommunehelse
kr 3 802
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 795
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 987
Utgifter barnevern
kr 11 917
Utgifter administrasjon
kr 7 922
Barnehagedekning
85,3 %
Andel spesialundervisning
5,7 %
Legeårsverk
14,4 Stk
Fysioterapiårsverk
13,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,7 %
Sosialhjelpsmottakere
5,8 %
Barnevernstiltak
3,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
41,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 161 390
Enhetskostnader grunnskole
kr 144 053
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 331 064
Enhetskostnader institusjon
kr 1 190 000
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 608
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 696
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 850
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 94 326
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.