Verdal

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Verdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,2 %
Netto driftsresultat
2,8 %
Langsiktig gjeld
244,2 %
Arbeidskapital
12,8 %
Frie inntekter
kr 52 245
Netto lånegjeld
kr 79 324
Utgifter barnehage
kr 138 296
Utgifter grunnskole
kr 121 656
Utgifter kommunehelse
kr 2 318
Utgifter pleie og omsorg
kr 15 469
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 712
Utgifter barnevern
kr 9 861
Utgifter administrasjon
kr 3 967
Barnehagedekning
93,7 %
Andel spesialundervisning
10,3 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
9,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
91,0 %
Beboere institusjon
10,5 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
7,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
17,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 184 985
Enhetskostnader grunnskole
kr 130 305
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
17,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 243 052
Enhetskostnader institusjon
kr 1 037 849
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 455
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 604
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 657
Reguleringsplaner
102 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 82 982
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.