Levanger

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Levanger med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,5 %
Netto driftsresultat
0,1 %
Langsiktig gjeld
260,4 %
Arbeidskapital
6,2 %
Frie inntekter
kr 50 949
Netto lånegjeld
kr 112 312
Utgifter barnehage
kr 148 979
Utgifter grunnskole
kr 109 206
Utgifter kommunehelse
kr 2 297
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 171
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 526
Utgifter barnevern
kr 11 222
Utgifter administrasjon
kr 3 601
Barnehagedekning
93,7 %
Andel spesialundervisning
8,6 %
Legeårsverk
10,0 Stk
Fysioterapiårsverk
10,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
85,2 %
Beboere institusjon
3,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
6,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 209 868
Enhetskostnader grunnskole
kr 120 455
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 268 232
Enhetskostnader institusjon
kr 2 110 085
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 205
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 660
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 329
Reguleringsplaner
98 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 157 683
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.