Leksvik

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Leksvik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,4 %
Netto driftsresultat
-1,5 %
Langsiktig gjeld
205,9 %
Arbeidskapital
-2,0 %
Frie inntekter
kr 66 392
Netto lånegjeld
kr 63 879
Utgifter barnehage
kr 172 012
Utgifter grunnskole
kr 126 419
Utgifter kommunehelse
kr 4 273
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 636
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 448
Utgifter barnevern
kr 8 540
Utgifter administrasjon
kr 7 639
Barnehagedekning
95,3 %
Andel spesialundervisning
10,6 %
Legeårsverk
11,6 Stk
Fysioterapiårsverk
12,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,0 %
Beboere institusjon
15,5 %
Sosialhjelpsmottakere
0,0 %
Barnevernstiltak
9,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 240 321
Enhetskostnader grunnskole
kr 132 491
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 191 237
Enhetskostnader institusjon
kr 1 201 425
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 119 745
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.